ADMINISTRATIVE STAFF

K FRANCIS

PRINCIPAL

Mahila.jpg
Sarath.jpg

SADANANDAN

SUPERINTENDENT

MAHILA K

SUPERINTENDENT

SARATH K

U.D.C

P N JAYALAKSHMY

MTS.G

JAYASREEJAN K

MTS.G

A SHAILAJA

MTS.G

V SUREASH BABU

DRIVER,LMV Gr.III